Forside    Sitemap    Printvenlig udskrift    Xtranet login      
Velkommen

Hillerød stadion
Generalforsamling
Bestyrelse
Vedtægter
Privatlivspolitik
Kontingent
Indmeldelse
Udmeldelse
Klubtøj
Kontakt
Bankforbindelse

   

FREDERIKSBORG IDRÆTS FORENING's

ATLETIKAFDELING

ATLETIK OG MOTION

VEDTÆGTER

§ 1
Navn og hjemsted.
Frederiksborg Idræts Forening's Atletikafdeling Atletik og Motion, der har hjemsted i Hillerød kommune, er en afdeling af Frederiksborg Idræts Forening og er tilsluttet Danmarks Idræts Forbund (DIF), Dansk Atletik Forbund (DAF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og er underlagt disses love og bestemmelser.
Foreningen er tilsluttet Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI).
Foreningen benævnes i daglige omtale "FIF Hillerød".
§ 2
Formål.
Foreningens formål er at dyrke atletik og motion samt på anden måde virke for at fremme denne idræt.
§ 3
Medlemskab.
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der vil dyrke atletik uanset alder, men det skal foregå på de præmisser der tilbydes af træning.
Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder.
Passive medlemmer er valgbare til bestyrelsesarbejde.
§ 4
Indmeldelse.
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens formand eller øvrige medlemmer af bestyrelsen.
For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.
Indmeldelsen er bindende for mindst 3 måneder, dog er der forinden en prøvetid på 1 måned.
§ 5
Udmeldelse.
Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden eller kassereren med en måneds varsel til udgangen af et kvartal.
Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.
§ 6
Kontingent.
Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
§ 7
Restance.
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Ved for sen betaling af kontingentet fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftlig meddeles, at det er slettet af foreningens medlemsliste.
Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden.
§ 8
Karantæne og eksklusion.
Et medlem kan sættes i karantæne eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
§ 9
Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden den 15. marts.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år og ikke er i kontingentrestance.
Aktive medlemmer skal dog have været medlem af foreningen i mindst 3 måneder og passive medlemmer i mindst 6 måneder.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med skriftlig meddelelse direkte til alle medlemmer, med angivelse af dagsorden.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslagene skal sammen med bestyrelsens beretning, budgetforslag og det reviderede regnskab ligge til gennemsyn på et for medlemmerne tilgængeligt sted, der oplyses i indkaldelsen til generalforsamlingen, i mindst 48 timer forud for generalforsamlingen. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Bestyrelsen kan beslutte, at der afholdes en digital generalforsamling, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure lignede situationer, herunder ved myndighedspåbud. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.
§ 10
Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag
samt forslag til kontingent for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af kasserer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
§ 11
Generalforsamlingens ledelse m.v.
Til ledelse af generalforsamlingen vælger forsamlingen en dirigent, der kan være et bestyrelsesmedlem, såfremt en enstemmig generalforsamling kan godkende det.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet - jfr. § 17 og § 18.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret - jfr. § 9.
For at kunne blive valgt til formand eller kasserer skal man være fyldt 18 år.
Afstemning skal, såfremt mindst eet medlem forlanger det, foretages skriftligt.
Der udarbejdes referat vedr. generalforsamlingens beslutninger.
Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.
§ 12
Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder der de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
§ 13
Bestyrelse - Valg.
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere min. 3 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
Formanden og halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i lige år og kassereren og den øvrige halvdel af bestyrelsesmedlemmerne i ulige år.
Herudover konstituerer bestyrelsens sig selv med bl.a. næstformand og evt. udvalgsformænd. Udvalgsmedlemmer kan vælges udenfor bestyrelsen.
§ 14
Tegningsret.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller i dennes fravær næstformanden, er til stede. Ved stemmelighed er formanden eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
Over bestyrelsens møder udfærdiges referat.
Foreningen tegnes af formanden. Ved formandens længerevarende fravær kan bestyrelsen give bemyndigelse til næstformanden og et bestyrelsesmedlem.
Låneoptagelse samt køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
§ 15
Regnskab.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 15.februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.
Driftsregnskab og status forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
§ 16
Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant - jfr. § 10.
Revisoren skal hvert år ultimo februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision og driftsregnskab og status forsynes med påtegning.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§17
Vedtægtsændringer.

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
§18
Foreningens opløsning.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutning kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. I tilfælde af foreningens opløsning bestemmer denne generalforsamling hvordan den eventuelle formue anvendes for fremme af idrætten i Hillerød Kommune.Vedtaget ved foreningens ekstraordinære generalforsamling den 12. april 1999
Peter Thykier Janna Rasmussen
Dirigent Formand
powered by webmanage
Aalholmparken 162    3400  Hillerød    Tlf: 4824 8710    info@fifh.dk